logo thairnds

บริษัท ไทยอาร์แอนด์ดี โซลูชั่นส์ (สำนักงานใหญ่)

Robot Automation System

Share this :

Details :

บริษัท ไทยอาร์แอนด์ดี โซลูชั่นส์  เป็นบริษัทวิศวกรรมออกแบบ และพัฒนาเครื่องจักรกล ที่เน้นการนำเทคโนโลยีและระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร
ทางเรามีความเชี่ยวชาญในการนำวิทยาการหุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติและแขนกล มาปรับใช้กับธุรกิจในหลากหลายรูปแบบ โดยเรามุ่งเน้นที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆในสายงานผลิต ตลอดจนเพื่อเน้นให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อให้องค์กรปรับตัวและก้าวหน้าทันไปกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

Share This :

Why Join EASY DIRECTORY ?

เปิดโอกาสในการรับข่าวสารและร่วมงานกับผู้ประกอบการอื่นในกลุ่มธุรกิจ SI

รับสิทธิประโยชน์ในการจัดงานแสดงสินค้าฟรีในฐานะสมาชิกของ TARA หรือรับพื้นที่สำหรับจัดบูธในราคาพิเศษ

อัพเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จากหน่วยงานของรัฐ